Pho Dau Bo Vietnamese Restaurant

#110, 4909 17 Avenue SE
(403) 272-5160